Ste škola v malej dedinke, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
jednoduchšiu komunikáciu s miestnou komunitou, jednoduchšia možnosť zapájať rodičov do rôznych aktivít
vzhľadom na veľkosť školy má akýkoľvek projekt, akákoľvek inovácia dopad na takmer celú školu
rýchlejšia spätná väzba na akúkoľvek zmenu
ľahko dostupné prírodné prostredie
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
šanca získať nové vedomosti, nadobudnúť nové skúsenosti a podeliť sa o príklady dobrej praxe
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
ide o príležitosť vybočiť zo stereotypu v snahe ozvláštniť vzdelávanie, skvalitniť ho a urobiť atraktívnejším
vnútornú motiváciu (a) chuť robiť veci inak
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
IT akadémia; medzinárodné projekty Erasmus+
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Počiatočný nápor na komunikáciu mailovou formou vystriedala online výučba cez videohovory (už v prvej vlne) cez Messenger, Hangouts až po ZOOM. Väčšina žiakov sa zapájala do online vzdelávania. Tým, ktorí mali problémy s technikou, boli školou poskytnuté tablety. Niekoľko žiakov sa vzdelávalo prostredníctvom pracovných listov. Išlo o mimoriadne náročné obdobie, keď sme sa všetci (aj žiaci, aj učitelia) učili využívať online priestor na výučbu s úmyslom uplatňovať nielen nové metódy, ale aj dosahovať očakávané výsledky.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
nedostatočná vnútorná motivácia a ťažkosti pri formuláciách formatívneho hodnotenia
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
netreba sa báť nových vecí a nových prístupov, pretože práve tie nám vnesú nový náboj do každodenného stereotypu a motivujú nás pozerať sa na svet s otvorenou mysľou. K tomu prispievajú aj bohaté aktivity záujmovej mimovyučovacej činnosti, spolupráca s miestnou komunitou a obcou.