Gymnázium sv Edity Steinovej

Víťaz pre regióny Šariš, Košice, Horný a Dolný Zemplín

Ste škola vo veľkom meste, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Áno, Košice sú veľkým mestom s množstvom kvalitných škôl. Škola, ktorá chce v konkurencii obstáť, musí byť tak trochu zvláštna, čímsi výnimočná, škola, ktorá je akoby o krok vpred. Kľúčovým sa javí nielen inovatívny prístup vo vyučovaní, ale aj vo vychovávaní nových generácií.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Ako škola sa zapájame do rôznych projektov. Našim cieľom je priniesť do vyučovacieho procesu súčasné trendy v rôznych oblastiach vzdelávania a pripraviť našich žiakov pre meniace sa potreby trhu práce. Mnoho moderných technológii vo vyučovaní už používame, ale stále sa máme v čom zlepšovať. Táto myšlienka bola tým najväčším motivačným činiteľom.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Za dôležité pre inovatívne vzdelávanie považujme dva faktory. Prvým faktorom je neustále vzdelávanie sa tých, ktorí chcú inovatívne vzdelávať. Nie je možné vzdelávať bez vzdelávania. Druhým faktorom je podpora a motivácia (nefinančná, ale aj finančná) zo strany vedenia. Malo by byť samozrejmým, že škola na vzdelávanie pre pedagógov vyčlení finančné prostriedky a snaží sa vzdelávanie, konferencie a iné zamestnancom preplácať.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Nedá sa to zovšeobecniť, každý projekt je pre školu prínosom v inom smere. No za najprínosnejší projekt posledných rokov považujeme LEGO robotický projekt IT valley, vďaka ktorému sme získali tri stavebnice EV3 na výučbu robotiky. Prostredníctvom nich učíme žiakov už v mladšom veku programovať a zároveň sa touto formou snažíme budovať pozitívny vzťah k informatike.
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
V prvej vlne teda od marca minulého šk. roku, sme sa prakticky učili, ako sa vyrovnať s novou situáciou. Hľadali sa vhodné postupy, metódy, ako pandemickú situáciu čo najlepšie zvládnuť. Myslím, že ako každá iná škola sme sa museli relatívne rýchlo naučiť, učiť inak a promptne sa prispôsobovať. Prvá vlna nás naučila, ako sa v možnej druhej vlne vyhnúť problémom. Čo sa týka vyučovania v tomto šk. roku, ako škola sme si museli určiť niekoľko priorít, aby sme dištančné vyučovanie zvládli čo najefektívnejšie s minimálnym dopadom na kvalitu vyučovania a kvalitu zdravia, ako učiteľov, tak aj žiakov. Upravil sa režim školy, rozvrh, ako žiakom tak aj učiteľom, aby to v rámci možnosti bolo najlepšie. Na základe spätnej väzby, ktorú máme môžeme konštatovať, že toto náročné obdobie vďaka poctivej a zodpovednej práci pedagógov a žiakov zvládame veľmi dobre.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Za najväčšiu prekážku na našej škole považujeme nedostatok finančných prostriedkov. Inovatívne vyučovanie si vyžaduje zvýšené finančné prostriedky. Ak ich školy nemajú, je veľmi náročné inovatívne vyučovať a vychovávať.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Chceme ostatným kolegom ukázať, že sa inovatívnych prístupov vo vyučovaní nemusia báť. Je veľa spôsobov ako vyučovanie ozvláštniť tak, aby sa žiaci na hodinách nenudili a vždy mali čo robiť. Samotná činnosť, ktorú vykonávajú, by mala byť zábavná a motivujúca. Veríme, že aj hravými formami učenia môžeme kvalitne vzdelávať. Vieme ponúknuť dostatok nástrojov na to, aby sme zo žiakov, ktorí sú nám zverení, vytvárali mysliace a tvorivé bytosti.