Základná škola s materskou školou Brehy

Víťaz pre regióny Tekov, Hont a Horná Nitra

Ste malá škola na dedine, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Myslím si, že robiť, alebo snažiť sa robiť, inovatívne vyučovanie v škole, nezávisí ani tak od toho či je škola malá alebo veľká, ale od toho akých má pedagógov. Pokiaľ sú aktívni, majú motiváciu, chuť vzdelávať sa a prinášať do vyučovacieho procesu nové, zaujímavé a zážitkové aktivity, ktoré žiakov motivujú k učeniu, potom sa v každej takejto škole inovatívne vzdelávanie realizovať dá.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Naša škola sa snaží zapájať do všetkých zmysluplných projektov a výziev. Jedným z takýchto projektov bol aj projekt InoŠkola. Uvedomujeme si, že využívanie moderných technológií je nevyhnutnou súčasťou našich životov a chceli by sme našich žiakov pripraviť na prácu s informačnými technológiami, pričom by sa kládol dôraz na rozvoj ich kritického a kreatívneho myslenia a podobne. Tento projekt to prináša.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Všetci zúčastnení musia chcieť 🙂 , pedagógovia realizujú zážitkové vzdelávanie, ktoré žiakov baví, motivuje k získavaniu nových poznatkov, vedie k samostatnosti, spolupráci, komunikácii, rozvoju kritického myslenia, rozvoju schopnosti riešiť problémy, atď.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Nevedela by som si vybrať jeden projekt. Výborných projektov je veľa. Väčšinou sú to projekty rôznych nadácií, ako nadácia Pontis, Orange, VW, ZSE atď. Každý jeden, do ktorého sme sa zapojili, bol pre školu a našich žiakov prínosom.
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
V našej škole prebieha plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Všetci žiaci sa pripájajú na vyučovacie hodiny, ale už všetci, či žiaci, či učitelia, sa chceme vrátiť do školy a učiť sa prezenčne. Chýba nám socializácia, kontakt so spolužiakmi, kamarátmi , kolegami.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
V našej škole nejaké veľké prekážky pri zavadzaní inovácie nemáme. Máme podporu zriaďovateľa, OZ, celého vedenia školy a ochotu pedagógov inovácie do vyučovania zavádzať. Máme aj podporu rodičov.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Pozvať ich k nám do školy a ukázať im, ako zavádzame inovácie do vyučovania u nás. Ukázať im blokové, rovesnícke, zážitkové, outdoorové vyučovanie. Budú môcť byť súčasťou tohto vyučovania, lebo učením cez zážitok sa naučíme najviac. Oni si potom tieto zážitky a informácie môžu preniesť do svojich škôl.