Ste odborná škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Profil nášho absolventa si priam vyžaduje, aby spĺňal nielen vysokú vedomostnú úroveň, ale v rovnakej miere musí vynikať po zručnostnej a postojovej stránke. Žiaci sa od prvého ročníka pripravujú na svoje budúce povolanie, ktoré si vyžaduje tímového hráča, vzájomnú podporu a schopnosť prijať a dať vyváženú, podnecujúcu spätnú väzbu. Tieto oblasti v plnej miere ponúkajú inovatívne metódy.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Motivovalo nás najmä to, že viacerí naši učitelia sú naklonení inovatívnemu prístupu vyučovania. Vzájomne sa podporujú, inšpirujú a rozširujú svoje obzory v inovatívnych metódach. Zdieľajú sa vo svojich pedagogických úspechoch a snažia sa pozitívne pracovať s chybou. I vďaka tomu si uvedomujú, že majú stále na čom pracovať a zlepšovať svoje osobnostné, pedagogické či didaktické zručnosti. Všetky tieto schopnosti je dôležité rozvíjať aj vytváraním širšej komunity učiteľov. Toto všetko súťaž InoŠkola ponúka.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Pri inovatívnom vzdelávaní je najdôležitejšia jeho orientácia na žiaka, autentickosť a jasne stanovené ciele. Dôležitá je aj spätná väzba, ktorá posúva dopredu nielen žiaka, ale aj učiteľa. V neposlednom rade je potrebná aktívna komunita učiteľov.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
  • Projekt virtuálnej anatomickej učebne
  • DofE
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Všetko zlé je na niečo dobré. Aktívnejšie sme sa začali zaujímať o nové trendy vo vyučovaní, a to nielen o dištančné. Oveľa viac sme si uvedomili, že tak ako každá oblasť v našej spoločnosti, tak aj vzdelávanie sa musí inovovať, prispôsobovať novým požiadavkám. Pandemické obdobie nám ukázalo naše silné a slabé stránky, na ktorých môžeme pracovať.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Za najväčšiu prekážku pri inovatívnom vzdelávaní považujeme nedostatok informácií o rôznorodých didaktických metódach, formách a možnostiach vzdelávania. Získavanie týchto informácií je dostupné formou rôznych webinárov, publikácií, ale za najefektívnejšie považujeme zažiť si takéto vzdelávanie „na vlastnej koži“. Keďže v našom meste sa takéto vzdelávania uskutočňujú len zriedkavo a vycestovať za nimi je veľakrát časovo náročné a obtiažne, považujeme aj tento dôvod za prekážku pri týchto snahách.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Inšpirovať by sme ich chceli našou dobrou skúsenosťou s implementovaním inovatívnych metód do vyučovacieho procesu, príkladom dobrej praxe a pozitívnou klímou školy.