Ste spojená škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Našu školu by sme mohli definovať ako malá škola v malom meste. Práve táto charakteristika prináša so sebou mnohé špecifiká. Z tých negatívnych je to silný konkurenčný boj s veľkými gymnáziami vo väčších mestách, z tých pozitívnych sú to priateľské, veľmi ústretové vzťahy s rodičmi, obyvateľmi, zástupcami mesta, ktorí sú nám nápomocní pri realizácií nových nápadov. Určite nenahraditeľným benefitom malej škole je aj fakt, že zamestnanci so žiakmi si dokážu vytvoriť rodinný prístup a atmosféru na škole
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Dôvodov bolo niekoľko. V prvom rade sme si vedomí, že na Slovensku je mnoho kreatívnych, inovatívnych škôl, ktoré by mohli byť pre nás novým zdrojom inšpirácií. Zároveň sme chceli získať určitú spätnú väzbu, či našimi aktivitami by sme sa mohli zaradiť medzi nich, prípadne byť inšpiráciou pre iných. Ďalšou motiváciou boli samozrejme ceny, ktoré sme mohli získať, ak by sme uspeli v podobe inovatívnych prednášok na našej škole, vyškolenia učiteľov na získanie nových zručností, ktoré veríme, že by dopomohli posunúť našu školu o krok ďalej.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Pri inovatívnom vzdelávaní pokladáme za najdôležitejšie vedenie žiakov k samostatnosti, kritickému mysleniu a podporu ich kreatívnych myšlienok. Ak škola podporuje svojich žiakov pri realizácii ich nápadov či projektov, študenti v tom uvidia šancu realizácie ich vízii aj pri svojich budúcich povolaniach. Rozvoj talentov našich žiakov je možný vďaka spolupráci s najlepšími ľuďmi z odboru. Prednášky, semináre a besedy s osobnosťami kultúrneho, vedeckého a športového sveta sú bežné na našom gymnáziu. Škola nadviazala veľmi úspešnú spoluprácu s partnerskými fakultami, výskumnými ústavmi, ktoré poskytujú našim žiakom priestory svojich profesionálnych laboratórií na štúdium a praktické uplatnenie vedomostí.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Žiaci prichádzajú so skvelými a kreatívnymi nápadmi, výsledkom čoho je mnoho projektov. Spomenieme len tie najúspešnejšie. Organizovanie mimoriadne úspešného dramatického festivalu v anglickom a ruskom jazyku pod názvom “Zahrajme to tvorivo!“ pre gymnáziá s bilingválnym štúdiom. Cieľom tohto projektu je predstaviť známych anglických a ruských literárnych predstaviteľov hravou a jazykovo prístupnou formou a tým posilniť vzťah mladých ľudí k literatúre, kultúre a umeniu, poskytnúť im priestor pre ich tvorivosť a talent. Ďalším úspešným projektom bola revitalizácia oddychovej zóny v exteriéri v spolupráci členmi Zelenej školy a rodičmi. Exteriér našej školy nebol prispôsobený na trávenie voľného času. Dnešná doba však ukázala vhodnosť využívania exteriéru aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Preto sme sa rozhodli revitalizovať a zväčšiť našu oddychovú zónu plnú zelene, liečivých bylín, a tak presunúť vyučovanie „OUT“
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Prechod na online vzdelávanie sme zvládli pomerne rýchlo. Samozrejme nevyhli sme sa rozpačitým začiatkom v podobe technických problémov, rýchlej zmeny na úplne iné vzdelávacie prostredie, metódy práce so žiakmi. Po 2 týždňoch od zavedenia online vzdelávania boli žiakom sprístupnené kontá v MS Office, učitelia pripravili náučné manuály pre žiakov aj učiteľov k práci s programom ALF, testovaniu cez MS Forms, nahrávali náučné videá. Na konci šk.roka sme žiakom rozdali dotazník, ktorý sa týkal ich hodnotenia na online vzdelávanie na našej škole. Boli sme veľmi radi, keď žiaci ohodnotili prácu svojich učiteľov ako veľmi dobrú. Každému vyhovovalo niečo iné a cenili si hlavne ich ochotu, snaživosť, ohľaduplnosť, prístup k učeniu, zodpovednosť, prípadne tvrdili že učitelia boli zlatí ako sa snažili. Cenili si zaujímavé prezentácie, videá, filmy, ktorým učivo vysvetľovali, nahrávanie hodín, pomoc, konzultácie v čase voľna, ochotu a pochopenie. Učitelia sa prispôsobovali žiakom, keď niečo nevedeli, ochotne vysvetlili.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
K najväčším prekážkam pri snahách o inovácie patrí vyťaženosť, únava učiteľov. Snažíme sa to znižovať zaujímavými workshopmi, teambuildingovými aktivitami. Druhým problémom je nedostatok financií. Zo strany MŠVVaŠ SR ide o dlhodobé podfinancovanie štátnych gymnázií. Rozpočet nám pokrýva výdaje len na základný chod prevádzky. A preto je nezmyslom spoliehať sa na štát, musíme teda hľadať iné spôsoby, ktoré sú častokrát byrokraticky a časovo veľmi náročné. Riešime to reagovaním na výzvy zverejnených MŠVVaŠ SR, dotačných výziev z Fondu rozvoja TTSK, komerčných spoločností a finančnou podporou rodičovského združenia.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Škola dokáže zavádzať inovácie iba v prípade, že zamestnanci chápu ich dôležitosť a majú vôľu upustiť od svojich zaužívaných metód práce a nadšenie otvoriť sa tým novým. Dôležité sú vzťahy na pracovisku, dať zamestnancom pocit, že sú súčasťou riadenia. Inšpirovať ostatné školy by sme mohli v tom, aby zapájali do aktivít čo najviac žiakov, počúvali ich návrhy a nabádali ich k realizácií . Nebáli sa oslovovať rodičov, firmy so žiadosťami o pomoc., sledovať ponuky neziskových organizácií, ktoré často vedia priniesť nový vietor, keď už máte pocit, že stojíte na mieste.