Evanjelické gymnázium Tisovec

Víťaz pre region Gemer, Poprad a Spiš

Ste bilingválne gymnázium, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Ako bilingválna škola vyučujeme niektoré predmet ako biológia, fyzika, matematika, dejepis či náboženstvo aj v anglickom jazyku. Táto skutočnosť nemá vplyv na naše snahy inovovať vyučovanie, takže špecifikum je možno len v tom, že hlavne na slovenských učiteľov vyučujúcich bilingválne predmety sú kladené vyššie nároky na prípravy v angličtine. Zároveň je znalosť jazyka pre nich výhodou pri vyhľadávaní nových inšpirácií na rôznych medzinárodných učiteľských platformách.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Sme škola, ktorá sa neustále snaží posúvať dopredu, záleží nám na aktívnom prístupe žiakov k učeniu na hodinách a zároveň nám záleží na pripomínaní základných kresťanských hodnôt. Robíme pre to veľa, ale neboli sme si istí, či to čo robíme je naozaj niečo extra, či veci ktoré zavádzame nie sú inováciou iba pre nás. Preto súťaž InoŠkola bola pre nás výzvou a akýmsi ukazovateľom kde sa asi nachádzame.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Za podstatné považujeme hlavne to, aby nové metódy a formy vzdelávania, ktoré zavádzame pomáhali žiakom efektívne osvojiť si vedomosti a zároveň rozvíjať všetky pre život dôležité kompetencie. Snažíme sa zavádzať do vzdelávania aktuálne témy a neustále si pýtame spätnú väzbu a vyhodnocujeme naše aktivity.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Za najprínosnejšie považujeme zaradenie tzv. workshopových týždňov do vzdelávania 3x ročne, ktoré plánujeme ešte rozšíriť. V rámci týchto týždňov žiaci pracujú po ročníkoch na rôznych témach, kde si okrem vedomostí osvojujú aj široké spektrum kompetencií ktoré vyžadujú zamestnávatelia v súčasnej dobe, ako práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie či kreativita. Obsahom týchto workshopov sú aj ďalšie projekty na ktorých spolupracujeme s rôznymi organizáciami ako Živica, Inštitút pre aktívne občianstvo, Centrum pre európsku politiku, NP Muránska planina …
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Čo sa týka organizácie vyučovania, od začiatku pandémie vyučujeme podľa rozvrhu hodín tak, ako by sme boli v škole. Nastavili sme si jasné pravidlá, ktoré v dištančnom vzdelávaní musia dodržiavať žiaci aj učitelia. Učitelia sa zúčastňovali rôznych webinárov, aby online vzdelávanie bolo efektívne a malo význam. Prevažná väčšina žiakov si plní povinnosti zodpovedne a zvláda štúdium celkom dobre. Od žiakov sme prostredníctvom dotazníka získali spätnú väzbu a po jeho vyhodnotení sme sa snažili aj po rokovaní so Žiackou radou upraviť organizáciou online hodín. Na podnet Žiackej rady sme zaviedli 2 x mesačne dni bez online hodín a plánujeme pre žiakov Mental Health Day.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Najčastejšie to bývajú organizačné problémy – klasický rozvrh hodín. Vedeli by sme si predstaviť nastaviť vzdelávanie na moduly, prípadne na nezávislé celky, kde by sme mohli efektívnejšie prepájať vedomosti a kompetencie s rôznych vzdelávacích oblastí.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Hlavne tým, že sa netreba báť aplikovať nové veci. Je dôležité hľadať cesty a možnosti ako ich realizovať. Aby do prípravy a organizovania nových aktivít čo najviac zapájali žiakov. Keď im zveríte úlohy a veríte im, tak sa budú s radosťou realizovať. A najdôležitejším článkom sú proaktívni učitelia. Bez kolektívu učiteľov, ktorí majú záujem spolupracovať, zlepšovať sa a prijímať nové výzvy sa inovácie robiť nedajú. Ja som veľmi vďačná za skvelý kolektív, ktorý v škole máme, lebo bez neho by riaditeľ nezmohol nič.