Stredná zdravotnická škola Dunajská Streda

Víťaz pre región Podunajsko!

Ste odborne zameraná škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola pripravuje na povolanie praktické sestry, zdravotníckych asistentov a sanitárov. Naša snaha je pripraviť pre európsky pracovný trh zdravotníkov s odbornými vedomosťami a zručnosťami a s harmonicky rozvinutou osobnosťou.

Snažíme sa rozvíjať u žiakov odborné kompetencie, ale aj jazykové a komunikačné zručnosti. Moderný zdravotník musí disponovať aj dostatočnými IKT zručnosťami, ktoré považujeme za kľúčové. Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti si vyžaduje hlavne tímovú prácu, schopnosti kooperatívneho prístupu a komunikácie pri riešení problematických úloh.

V snahe o inovatívne vzdelávanie sa zapájame do odborných súťaží v poskytovaní prvej pomoci na medzinárodnej úrovni, na Celoslovenskej konferencií žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent, realizujeme mobility v rámci programu Erasmus+ a zapájame sa dobročinnosti (Unicef – škola priateľská k deťom, Deň narcisov, Krajší deň, darcovstvo krvi). Naši žiaci sa každoročne zapájajú do SOČ so zdravotníckymi témami. Pre rozvíjanie komunikačných schopností, empatie a prosociálneho správania realizujeme projekty Šťastná škola a Service learning.

Naši žiaci sa zapojili aj do aktivít Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (Dofe). Rozvoj jazykových kompetencií podporuje účasť na jazykových a literárnych súťažiach, ako aj aktivita „Extra hodina“ – Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2. Na upevnenie environmentálneho cítenia a ekologického správania sa zameriava projekt Zelená škola.

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Vyhlásenie súťaže InoŠkola pre nás znamenalo výzvu zmerať svoje „sily“ a kvality v porovnaní s inými školami. Sme na ceste plnej zmien, nových prístupov a hlavne mentálnej reformy školstva. Chceli sme získať spätnú väzbu, či naše aktivity zodpovedajú požiadavkám moderného školstva.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Inovácie vo vzdelávaní potrebujeme hlavne pre zlepšovanie kritického myslenia, prezentačných schopností a pre harmonický rozvoj osobnosti žiakov. Lexikálne vedomosti sú dôležité, ale sú nepoužiteľné ak ich nevie žiak uplatniť v praktickom živote. Súťaže, aktivity, gamifikácia a exkurzie poskytujú možnosť hravou formou spoznávať javy okolo nás. Inovatívne vzdelávanie je dôležité aj pre pedagógov, aby sme sa nezabudli hrať, rozmýšľať a tvoriť.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?

Osvedčili sa nám projekty, kde mohli žiaci aktívne participovať na jednotlivých aktivitách od ich plánovania, cez realizáciu, až po vyhodnotenie. Z odborného hľadiska považujeme za najprínosnejšie zahraničné mobility, napríklad projekty Erasmus+. Z hľadiska zlepšenia komunikačných schopností, všestranného rozvoja osobnosti a zlepšenia klímy v škole bol najprínosnejší dlhodobý projekt Šťastná škola. Naša škola ho realizuje od septembra 2019.

Program Hodina šťastia vychádza z poznatkov pozitívnej psychológie. Iniciatíva sa viaže k menu Bella Bagdi, pod patronátom Prof. Dr. Emőke Bagdy. Ide o 10 mesačný program zahŕňajúci 10 cvičení. Program uplatňujeme na hodinách psychológie pedagogiky a profesijnej komunikácie v druhom ročníku. Venujeme sa témam ako vďačnosť, optimizmus, medziľudské vzťahy a ich vplyv na osobné šťastie, dobré skutky, stanovenie cieľov a ich dosiahnutie, stratégie priebojnosti, krásne maličkosti, odpustenie, zdravý životný štýl a ako si udržať šťastie. Jednotlivé cvičenia a úlohy majú hravú formu, majú za úlohu navodiť príjemnú atmosféru a rozvinúť kreativitu žiakov. Úlohou programu nie je ukázať žiakom model bezproblémového života, ale poskytnúť stratégie zvládania prekážok a problémov v živote a rozvinúť schopnosti udržať si telesné a duševné zdravie. S každou témou sa zaoberáme jeden mesiac aby mali žiaci dostatok času na pochopenie témy, precvičenie jednotlivých úloh a osvojenie si stratégií šťastia.

Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Od začiatku pandémie Covid-19 využívame na realizáciu online vyučovania EduPage a platformu GoogleMeet. Na začiatku sme upravili školský poriadok pre potreby dištančného vzdelávania. Hodiny sa realizovali podľa rozvrhu. Žiaci absolvujú každú hodinu vrátane telesnej výchovy a praktickej výučby, ktorá prináša mnoho úsmevných situácií v online priestore. Vďaka snahe našich úžasne kreatívnych pedagógov sa žiaci učili obväzovať, upravovať posteľ – v tejto situácií tú vlastnú, veľkú pomoc znamenali pracovné listy z dielne učiteľov našej školy. Napriek neprajnosti situácie absolvovali naše žiačky aj SOČ, kde sa umiestnili na 3. a 4. mieste. Žiaci 2. ročníkov sa zúčastňujú aktivít projektu Šťastná škola v rámci predmetu psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia. Zároveň absolvujú aj Extra hodiny z cudzieho jazyka pre zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka. Zúčastňujú sa na podnikateľskej súťaži StartUp+, ktorá rozvíja finančnú gramotnosť. So žiakmi komunikujeme cez EduPage a pedagógovia medzi sebou pomocou aplikácie Viber.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Najväčšie prekážky predstavujú nedostatočné finančné prostriedky a časový deficit zo strany pedagógov.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Sme na začiatku dlhej a vzrušujúcej cesty. Chceme nájsť spôsob ako docieliť aby boli inovácie vo výchovnom – vzdelávacom procese uplatniteľné, prospešné ale aj dlhodobo udržateľné. Naša snaha je nájsť spôsob efektívnej koordinácie v aplikácií projektov a aktivít do vyučovania, ktoré budú prospešné a zároveň neohrozia odovzdanie kmeňového učiva. Ostatným školám by sme chceli ukázať dobrý príklad z praxe, podeliť sa s našimi doterajšími skúsenosťami a hlavne dodať odvahu, aby sa nebáli zmeniť hlavne uhol pohľadu na výchovu a vzdelávanie.