Gymnázium Tvrdošín

Víťaz pre regiony Orava, Kysuce, Horné považie, Turiec, Zamagurie a Liptov

Ste škola v malom meste, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Súčasná demografická situácia a spôsob financovania školstva nie sú práve priaznivé pre malé školy v malých mestách. Už niekoľko rokov čelíme problémom, o ktorých veľké školy nemajú ani potuchy. Sme teda silno motivovaní, aby sme boli iní než okolité vzdelávacie inštitúcie, a tým pritiahli na našu školu viac študentov.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Neustále sa snažíme inovovať a skvalitňovať vyučovací proces. Denne si kladieme otázky: „Čo viac ešte môžeme urobiť? Akým spôsobom umožníme našim žiakom ešte viac rásť?“ Myslíme si, že naozaj sme v porovnaní s inými školami popredu, a preto chceme, aby to vedela aj čo najširšia verejnosť. Nech naše služby a schopnosti využíva čo najviac ľudí.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Udržiavanie tempa s modernou dobou, rozvoj nielen vedomostí, ale aj zručností a charakteru žiakov. Preto učíme zaujímavo, zážitkovo, s použitím rôznych dostupných technológií a prostredníctvom množstva projektov.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Všetky naše projekty sú istým spôsobom prínosné. Ťažko je vbrať len jeden. V rámci Erasmus+ žiaci mohli cestovať do iných krajín a spoznávať ich takto bezprostredne, počas projektových aktivít si významne rozvíjali rozmanité kompetencie. Projekty eTwinning sú začlenené priamo do vyučovacieho procesu a majú u žiakov veľmi pozitívny ohlas. Významne pomáhajú rozvíjať digitálne zručnosti žiakov. Hosťovanie zahraničných študentov cez AFS zase umožňuje našim žiakom denne komunikovať po anglicky v bežných situáciách a učia sa dobrovoľníctvu. S dobrovoľníctvom je spojená aj spolupráca s UNICEF – organizovanie zbierok a iných aktivít, za čo sme opäť obhájili titul „Škola priateľská k deťom.“ V rámci DofE žiaci získavajú potrebné skúsenosti a zručnosti, ktoré by im „bežné“ vyučovanie nemohlo poskytnúť.
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Najskôr každý učiteľ začal učiť ako najlepšie vedel. Používali sme rôzne aplikácie a hlavne u menších detí to bol občas problém. Preto sme sa zjednotili, že na zadávanie a zbieranie úloh budeme používať len dve aplikácie – Edupage a Teams. Cez Teams realizujeme aj online hodiny. Inak počas online hodín používame rôzne nástroje, videá a aplikácie, aby sme vyťažili zo špecifík online vyučovania.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Finančné možnosti a nie úplná podpora všetkých zamestnancov školy.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Vzhľadom na meniace sa požiadavky trhu práce je nutné zmeniť aj spôsob prípravy absolventov na budúce povolanie. Jasne sa ukazuje, že v dnešnej dobe nestačia len „hard skills“, ale do veľkej miery musí absolvent ovládať aj „soft skills“.