Sukromná základná škola BESST

Víťaz pre regióny Záhorie, Dolná Nitra, Dolné a Stredné Považie

Ste súkromná škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?

Pre inovatívne vyučovanie je v prvom rade dôležitá práca učiteľov a implementácia inovatívnych a aktivizujúcich vyučovacích metód do vyučovacieho procesu. Do našej školy práve takýto učitelia prichádzajú a my ich v inovatívnom vyučovaní ďalej vzdelávame a podporujeme. Taktiež je potrebné zavádzať do učenia technológie a upraviť priestory tak, aby boli žiaci v centre vyučovacieho procesu.

Veľkou výhodou práce a štúdia na našej súkromnej základnej škole sú vynikajúce možnosti vybavenia školy. Všetci naši žiaci od 3. ročníka majú k dispozícii tablet na školské aj domáce používanie. Okrem plne vybavenej počítačovej miestnosti, máme aj vo všetkých ostatných triedach dataprojektory alebo interaktívne tabule s možnosťou zrkadlenia materiálov alebo vlastnej práce z tabletu na tabuľu. Žiaci sú neustále vedení k edukatívnemu využívaniu technológií.

Ďalším špecifikom v našej škole sú už spomínané priestory. V triedach a rôznych častiach školy nájdete relaxačné kútiky pre žiakov, altánok pre vyučovanie vonku alebo aj otvorenú knižnicu, kde sa dá tiež učiť. Momentálne pracujeme na úprave jedného krídla školy, kde pri triedach vytvoríme pracovné zóny podľa princípov triedy budúcnosti (Future Classroom Lab). Tam budú môcť žiaci pod vedením učiteľa objavovať, tvoriť, zdieľať a prezentovať.

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?

V našej škole pristupujeme k vyučovaciemu procesu tak, aby boli žiaci v centre učenia sa. Prioritou našej školy teda je, aby sa deti do školy tešili, aby ich bavil vyučovací proces, aby učiteľ bol najmä sprievodcom a podporovateľom pri učení sa žiakov. Zároveň však škola kladie dôraz na kvalitný vyučovací proces a rozvoj kompetencií pre 21. storočie (digitálne kompetencie, komunikačné zručnosti, spoluprácu, kritické myslenie, kreativitu).

Na tejto ceste sme už zašli ďaleko a postupne zaviedli rôzne zmeny v procese vyučovania. Na jednej strane sa chceme aj naďalej vzdelávať a posúvať ďalej, v čo vďaka projektu InoŠkoly veríme. Zároveň však cítime, že prišiel čas, aby sme aj my prispeli k rozvoju školstva a začali odovzdávať svoje skúsenosti a pomáhali tak ďalším školám a učiteľom. Radi sa podelíme so svojimi skúsenosťami a príkladmi dobrej praxe.

Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?

Najdôležitejším krokom inovatívneho vzdelávania je opustenie tradičných metód a postupov, ktoré nerozvíjajú kritické myslenie detí, nepodporujú zvedavosť, či chuť sa učiť. Naopak, je potrebné sa zamerať na metódy, ktoré podporujú zážitkovosť hodín, objavovanie, diskusiu, aktívne učenie sa detí a využívanie IKT pri vyučovaní.

Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?

Určite zavedenie Hejného metódy do vyučovania matematiky. Nie len kvôli rozvoju matematických a logických zručností žiakov, ale aj prirodzeného presahu princípov vzdelávania Hejného metódou do iných predmetov – kladenie otázok, prelínanie tém, podpora samostatného uvažovania žiakov, stavanie na vlastných zážitkoch a poznatkoch dieťaťa a najmä budovanie pozitívnej klímy počas vyučovacích hodín. Učitelia, ktorí učia Hejného metódou neuplatňujú jej princípy iba na matematike, ale aj na ostatných predmetoch, ktoré učia.

Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?

Príchodom pandémie sa naše vyučovanie presunulo z tried do detských izieb. Všetko sa nám podarilo zorganizovať veľmi rýchlo a to aj vďaka žiakom a učiteľom zvyknutým na neustále využívanie tabletu pri vyučovaní .Už po týždni sme sa všetci učili online. Žiaci sa učili podľa rozvrhu v rovnakých časoch ako prebiehalo bežné vyučovanie. Pripájali sa ku svojim vyučujúcim. Keďže mali všetci žiaci k dispozícii školský tablet, technicky sme všetko zvládli bez problémov. Tým, že mali žiaci všetky hodiny online so svojimi učiteľmi, pri preberaní učiva sa mohli pýtať, všetko si mohli spoločne dovysvetliť a precvičiť si. Dávali sme si tiež záležať, aby sme vytvárali priestor aj na spoločné neformálne stretnutia žiakov, aby na nich izolácia mala čo najmenší dopad. Aj keď sme žiakom ponúkli plnohodnotné online vzdelávanie, samozrejme sa tešíme, že sme už všetci naspäť v škole.

Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?

Na každé kvalitné zavedenie inovácií do vzdelávania je potrebný čas, dostatok informácií a pozitívne nastavenie. So zmenou sa často objavujú aj obavy z nového. Všetky tieto faktory môžu spomaliť alebo zabrániť zavedeniu inovácií do vyučovacieho procesu. U nás v škole je asi najväčšou prekážkou nedostatok časového priestoru – na vzdelávanie učiteľov, plánovanie aktivít, realizáciu. Vždy sa nám podarí zmeny vo vyučovaní zrealizovať, avšak občas je to v časovej tiesni.

Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?

Často sa stretávame s tým, že ktokoľvek, kto k nám príde na návštevu do tried je úprimne a pozitívne prekvapený, aké sú naše deti motivované, samostatné, ako radi diskutujú a samostatne hľadajú riešenia. Návštevníci oceňujú pozitívnu klímu a pracovnú atmosféru vo všetkých triedach a ročníkoch. Všetko toto je spôsobené metódami a formami, ktoré používame pri vyučovaní. Veľa z nich je inovatívnych a aktivizujúcich. Taktiež zavedenie tabletov do vyučovania nám výrazne pomohlo v hladkom prechode na dištančné online vzdelávanie. Všetky tieto výsledky sú ovocím, ktoré dozrelo po zavedení inovácií v našej škole.