Ste odborná škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
 • sme stredná priemyselná škola,
 • študijné odbory – strojárstvo, mechtronika, elektrotechnika a technicko informačné služby
 • poskytujeme vzdelanie pre chlapcov aj dievčatá, podporujeme inkluzívne vzdelávanie
 • v rámci rozvoja jednotlivých odborov sa snažíme zapájať študentov do rôznych súťaží z oblasti cudzieho jazyka, matematiky (matematická olympiáda), stredoškolskej odbornej činnosti, súťaž Zenit, Strojárska olympiáda
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
 • vízia možnosti získať nové poznatky ohľadom modernizácie vzdelávania v súlade s Idustry 4.0
 • byť školou, ktorá má možnosť získať prístup k inovatívnym vzdelávacím programom z Izraela – Accelium
 • možnosť rozvíjať si skúsenosti z aplikácie kritického myslenia vo vzdelávaní
 • snaha školy byť konkurencie schopnou
 • snaha školy vytvoriť modernú školu, inovovať spôsoby vzdelávania
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
 • modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka,
 • uplatňovanie nových metód vzdelávania,
 • kritického myslenia učiteľov aj žiakov, študentov– by sa mal stať prioritou nového ďalšieho vzdelávania a malo by byť kľúčovou kompetenciou ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov
 • podpora kreativity (kreatívne vzdelávanie ktoré vedie k rozvoju techniky), rozvoj zručností
 • odbúravanie stresu, strachu z učenia pomocou tvorby projektov,
 • premena tradičnej školy na modernú
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
 • veľmi zaujímavá je Strojárska olympiáda ktorú organizuje STU Strojnícka fakulta v Bratislave, kde žiaci obhajujú svoje projekty v jednotlivých odboroch
 • matematická olympiáda
 • v študijnom odbore – technickoinformačné služby je veľmi zaujímavý projekt – Veľtrh podnikateľskej činnosti
 • tento rok napríklad projekt MyMachine – karpatské fondy
 • v odbore strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika – súťaž ZENIT
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?

Vyučovanie počas pandémie na našej škole prebiehalo prevažne dištančnou formou. Výhodou bolo to, že sme ešte pred pandémiou absolvovali krátke školenie ako pracovať s Edupage. Učitelia sa naučili vytvárať rôzne druhy testov, prideliť žiakom rôzne úlohy, projekty na podporu kreativity. Vtedy sme ešte nevedeli ako nám to pomôže.

Vyučovali sme na rôznych platformách, používali sme online hodiny cez google meet, Microsoft Teams, Zoom. Učitelia boli veľmi flexibilní, prispôsobili sa situácii – vzhľadom k tomu, že sme odborná – technicky zameraná škola, bolo potrebné vytvoriť množstvo nových príprav, prezentácií, pracovných listov, natáčali sa videá, využívalo sa zdielanie obrazovky.

Snáď najnáročnejšie bolo zabezpečenie vyučovanie informatiky, grafických programov, programovania, programovania CNC strojov. Tu sa preukázala nekonečná trpezlivosť pedagogických pracovníkov. Výsledkom ich náročnej práce bolo to, že žiaci sa úspešne zúčastňovali rôznych súťaží ako napríklad?

 • Strojárska olympiáda v Bratislave, ktorú organizovala STU Strojnícka fakulta,
 • ZENIT v strojárstve, v elektrotechnike, v programovaní
 • SOČ
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
 • vysoké ceny napríklad odborných školení
 • nedostatok odborných školení z oblasti programovania, grafických systémov, robotizácie (profesijný rast neponúka žiadne školenia pre technikov)
 • veľa pomôcok si učitelia musia vytvárať samostatne
 • drahá výpočtová technika
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
 • školy by sa mali zapájať hlavne do projektov, kde študenti môžu získať zručnosti, naučiť sa samostatnému riešeniu problémov
 • pokiaľ škola nebude inovatívna, stráca na zaujímavosti a prichádza o študentov